Po objednání sedačky přes eShop je nutné do 24hodin uhradit nebo zaslat zálohu na náš účet 2001485598/2010  jinak nebude objednávka považována za závaznou a sedací souprava může být prodána.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK MOVITÝCH VĚCÍ (ZBOŽÍ)

Provozovatelem eshopu je VÝPRODEJSEDAČEK s.r.o. Bavoryně 87  IČ 07358539

I. Základní ustanovení

1. Právní vztahy mezi firmou Výprodejsedaček s.r.o., (dále jen prodávající) a kupujícím dle uzavřené kupní smlouvy týkající se koupě zboží z kamenného obchodu a e-shopu se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP).

2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití obchodních podmínek kupujícího.

3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním VOP.

II. Kupní cena, platební podmínky

1. Není-li dohodnuto při uzavření kupní smlouvy jinak, kupní cena zboží je dána ceníkem prodávajícího, popřípadě snížena o stanovenou slevu.

2. Kupující bere na vědomí, že ceník prodávajícího bude po dobu platnosti kupní smlouvy přiměřeně jednostranně měněn podle situace na trhu.

3. Kupní cena se stanoví na základě ceníku platného v den uzavření kupní smlouvy.

4. Cena za dopravu zboží, kterou zajišťuje prodávající, je dána jeho ceníkem. Cena za dopravu jiným dopravcem, kterého určí prodávající je dána jeho ceníkem a bude přefakturována prostřednictvím prodávajícího kupujícímu.

5. Na kupní cenu zboží bude vystavena prodávajícím prodejka, která je splatná v hotovosti, popřípadě zálohová faktura, není-li při uzavření kupní smlouvy dohodnuto jinak. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Smluvní pokuta z prodlení je stanovena 0,05% z neuhrazené částky po splatnosti a to za každý den prodlení.

III. Přeprava a balení

1. Pokud není dohodnuto něco jiného, nese veškeré náklady na přepravu zboží kupující. Kupující může požádat prodávajícího o provedení přepravy odebraného zboží, rovněž na náklady kupujícího. Neurčí-li kupující v takovém případě konkrétního dopravce, může jej prodávající určit.

2. Balení je účtováno za cenu vlastních nákladů.

IV. Dodání a převzetí zboží

1.Dodání zboží se uskutečňuje z prodejny firmy Výprodejsedaček s.r.o. Bavoryně.

2. V místě dodání zboží kupující převezme zboží proti podpisu dodacího listu (místo, čas a subjekt přebírající zboží). Převzetí zboží se rozumí okamžik, kdy kupujícímu resp. jakémukoli dopravci provádějícímu přepravu zboží pro něj, je umožněno nakládat s dodaným zbožím.

3. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, pak přepravu zboží z místa dodání na místo určení (dle dispozice kupujícího) provede prodávající a to vždy na náklady kupujícího. Jinak platí, že přepravu zboží z místa dodání zboží si zajišťuje kupující sám a to na vlastní náklady.

4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převezme zboží v místě dodání zboží. To platí i v případě, kdy zboží určené pro kupujícího převezme dopravce. Pokud je podle kupní smlouvy prodávající povinen provést přepravu zboží do místa určení (dle dispozice kupujícího), přechází nebezpečí škody na kupujícího po složení z nákladního vozidla prodávajícího.

5. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího, i pokud se jedná o dopravce zboží pro kupujícího. Uvedením jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho vozidla na dodacím listě je splněna povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu.

V. Přechod vlastnického práva

Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Až do okamžiku přechodu vlastnických práv je kupující povinen umožnit prodávajícímu na jeho výzvu bez jakéhokoliv omezení a podmínek odebrat zpět nezaplacené zboží, pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny.

VI. Záruka

Prodávající poskytne záruku za jakost zboží dle platných norem a to po dobu dvou let při dodržení všeobecných zásad.

VII. Reklamace

1.Dodavatel odpovídá za skryté vady dle platných ustanovení zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

2. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat písemnou formou ihned po převzetí zboží pokud se nejedná o vady za které byla kupujícímu poskytnuta sleva.

3. Zjevné vady způsobené viditelně při přepravě zboží zaprotokoluje kupující společně s přepravcem při přejímce zboží.

4. Zboží se zjevnými vadami nesmí být použito a spojeno s jinými movitými věcmi a spojeno s nemovitostmi. Tento postup zbavuje kupujícího možnosti uplatnění práv z odpovědnosti za vady takto znehodnoceného zboží.

5. Uplatňování odpovědnosti za vady se jinak řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

VIII. Práva a povinnosti dodavatele

Prodávající ručí za použitelnost prodávaného zboží k určenému účelu dle platných norem. Poskytnutá záruka je dva roky při dodržení zásad při manipulaci, údržbě a ošetřování v běžném provozu.